نویسنده = ���������� �������� ��������������
نهادینه سازی مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی

دوره 4، شماره 12، آذر 1393، صفحه 59-77

طهمورث حسنقلی پور؛ سید مجتبی موسوی نقابی؛ ابراهیم طاهری بزی؛ مرتضی انوشه