نویسنده = ������������ ��������������
پیشرفت متعالی در جمهوری اسلامی بر مبنای حکمت و سیاست متعالیه

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 87-106

10.22084/rjir.2017.1781

صدیقه لک‌زایی؛ ابراهیم برزگر


الگوی پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 119-149

محمد مهدی انصاری؛ ابراهیم برزگر