نویسنده = ���������� ������������ ����������
نظریه پردازی و نظریه عدالت در اندیشه شریعتی

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 99-118

بهرام اخوان کاظمی