نویسنده = �������������� ��������
مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه

دوره 4، شماره 12، آذر 1393، صفحه 99-114

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ مهدی موسعلی