نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
عدالت و مصلحت در فلسفه سیاسی امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 71-97

جلال درخشه؛ محمد صادق نصرت پناه