نویسنده = �������������� ��������������
کارکرد مفهوم مصلحت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 1-20

10.22084/rjir.2016.1680

علی علی حسینی؛ حمیدرضا کشاورز