نویسنده = �������������� ��������
بسترهای کشمکش ایران و عربستان سعودی در بحران سوریه

دوره 9، شماره 30، اردیبهشت 1398، صفحه 217-238

10.22084/rjir.2019.15122.2276

روح الله قاسمیان؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز