نویسنده = ������������ ������ ��������
راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی نظام استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 69-90

علی اکبر جعفری؛ سید محمد جواد قربی