نویسنده = ���������� �������� ������
مطالعه ی مقایسه ای ابزارها و شیوه های بسیج و اعتراض در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب روسیه

دوره 5، شماره 17، دی 1394، صفحه 51-73

علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری؛ مهدیه رهنمای باغسرخ