نویسنده = �������� �������������� �������������� ����������