نویسنده = ������������ �������� ������
اخلاق جنگ از دیدگاه امام خمینی

دوره 9، شماره 30، اردیبهشت 1398، صفحه 131-147

10.22084/rjir.2019.16854.2477

محمد علی قاسمی؛ فرشید دیلمقانی