نویسنده = ���������������� ��������
جایگاه و ابعاد مشورت در سیرة عملی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 125-149

زاهد غفاری هشجین؛ قدسی علیزاده