نویسنده = ������ ������������ ������
کنش گفتاری – هرمنوتیکی هنجار مرسوم انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 127-149

10.22084/rjir.2021.23451.3258

پرویز جمشیدی مهر؛ حمید نساج؛ سید محسن دوازده امامی؛ علی علی حسینی