نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی اشاعه اندیشه امام خمینی(ره) در تقویت اسلام اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی در اندونزی

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 109-133

10.22084/rjir.2020.22485.3162

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ سید صدرالدین موسوی؛ عباس کشاورز شکری؛ زهراسادات مسجدی