نویسنده = ������������ �������� ������
نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 1-28

نجف لکزایی؛ غلام حسن مقیمی