نویسنده = �������� ���������� ��������������
نقش رهبری نظام در کارآمدی دیپلماسی عمومی از طریق گفتمان سازی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 53-70

10.22084/rjir.2021.24248.3328

حسین ارجینی؛ محمدعلی صادق زاده