نویسنده = ���������� ������������
ساختار اقتدارگرا و گسست در پارادایم ملت سازی (ایران عصر محمدرضاشاه: 1357-1320)

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 33-53

10.22084/rjir.2021.23126.3219

کامران لطفی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی