نویسنده = �������� ���������� ����������������
چارچوب نظریه نخبه گرایی در اندیشه سیاسی شهید مطهری

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 131-150

10.22084/rjir.2020.20863.2977

حسین قاسمی؛ محمدصادق نصرت پناه