نویسنده = ������������ ������ ����������
روحانیت، فرایندهای هویت‌بخشی و هژمونی گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 95-122

10.22084/rjir.2017.12292.1989

علی حسن پور؛ علی اشرف نظری؛ سید مصطفی ابطحی