نویسنده = ���������������� ��������
انگاره های هویتی و تبیین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 201-215

10.22084/rjir.2018.15867.2369

عبدالمطلب عبداله؛ رامین ولی زاده میدانی؛ مهدی پیروزفر