نویسنده = ���������� �������� ������
جایگاه اندیشه سیدقطب در میان نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقلاب

دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 45-61

محمد علی همتی؛ سید محمد علی تقوی؛ مرتضی منشادی