نویسنده = �������������� �������� ��������
ویژگی های همبستگی و وحدت اسلامی در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 161-186

محمد حسین جمشیدی؛ ابراهیم ایران نژاد