نویسنده = ابراهیم ایران نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های همبستگی و وحدت اسلامی در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 161-186

محمد حسین جمشیدی؛ ابراهیم ایران نژاد