نویسنده = �������������� �������������� ����������������