نویسنده = ���������������� �������� ��������������
مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 113-130

10.22084/rjir.2020.18020.2621

امیرعلی کتابی؛ محمد اسماعیل نباتیان