نویسنده = ���������� ���������������� ������������
بررسی بیانات نوروزی مقام معظم رهبری بر پایه روش تحلیل محتوا (1395-1399)

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 25-51

10.22084/rjir.2021.23782.3289

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ علی باقری دولت ابادی؛ نفیسه اله دادی