نویسنده = ���������� ������ ��������
طبقه متوسط جدید و بی ثباتی در ایران(1357-1320)

دوره 4، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 21-38

محمد شفیعی فر؛ الهام قاسمی؛ رضا عباسی


ثبات و تعادل در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 63-91

محمد شفیعی فر