نویسنده = حسن رحیمی(روشن)
تعداد مقالات: 3
1. نسبت سنجی مفهوم ناسیونالیسم با 'گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 51-72

حسن رحیمی(روشن)؛ فاطمه حسینی