نویسنده = ����������(��������)�� ������
اهمیت مبانی فرهنگی در طراحی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت

دوره 10، شماره 34، اردیبهشت 1399، صفحه 67-86

10.22084/rjir.2020.20519.2927

حسن رحیمی(روشن)؛ فاطمه حسینی