نویسنده = ������������ ������ �������� ������
مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، صفحه 53-67

10.22084/rjir.2021.22819.3198

سید محمد رضا مرندی؛ روح الله جلالی اصل