نویسنده = ������������ ������
نقش نهادسازی در قوام ژئوکالچر شیعه: مطالعه موردی راهپایی اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22084/rjir.2022.25850.3461

رضا رحمتی؛ حسن رحیمی؛ سیده کوثر جعفری


تأثیر ژئوکالچر شیعه بر نظم منطقه ای مطالعه و جامعه موردی: راه پیمایی اربعین

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 1-23

10.22084/rjir.2021.21683.3068

رضا رحمتی؛ سیده کوثر جعفری؛ حسن رحیمی روشن