نویسنده = ���������� ���������������� ������
تبیین الگوی توسعه سیاسی درایران با تاکید بر شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 31-53

10.22084/rjir.2021.23361.3249

سید حسین میرخلیلی؛ حسین ابوالفضلی؛ علی صالحی فارسانی