نویسنده = �������������������� ��������
تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 73-90

محمد ابوالفتحی؛ مختار نوری