نویسنده = �������� ���������� ��������
عاطفه و سیاست در بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 173-192

10.22084/rjir.2020.22596.3176

زهرا داور پناه؛ علی حسینعلی بیکی؛ مصطفی رستمی