نویسنده = ���� ���������� ������
نظام اخلاق سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 29-72

نجف لک زایی؛ رضا لک زایی