نویسنده = ������������������ ��������
سناریوهای پیش روی آینده محور مقاومت بر اساس عدم قطعیت های بحرانی

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 19-40

10.22084/rjir.2021.24637.3358

زاهد غفاری هشجین؛ زهره محمدی؛ ایوب نیکونهاد