نویسنده = �������� ������������ ����������
نظریه نظام انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.24731.3365

ابراهیم خلیلی؛ مصطفی ساوه درودی