نویسنده = ���������� ������������ ����������
ساختار اقتدارگرا و گسست در پارادایم ملت سازی (ایران عصر محمدرضاشاه: 1357-1320)

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 33-53

10.22084/rjir.2021.23126.3219

کامران لطفی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی


سیاست خارجی مکتوب جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد بالا دستی

دوره 10، شماره 34، اردیبهشت 1399، صفحه 15-44

10.22084/rjir.2019.17604.2560

مسعود اخوان کاظمی؛ ایوب نیکونهاد


تحلیل دیدگاه‌های امام خمینی نسبت به مداخله نظامیان در رقابت های سیاسی

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 191-207

10.22084/rjir.2019.17806.2582

مسعود اخوان کاظمی؛ سمیرا اکبری؛ علیرضا تارا