نویسنده = ������������ ��������
مؤلفه‌های سیاست اخلاقی در مدیران سیاسی؛ مطالعه موردی آیت الله مهدوی کنی در مواجهه با پنج گروه خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/rjir.2022.25564.3437

مهدی طاهری؛ سید جواد حسینی؛ حسین طهمورث