نویسنده = �������� �������� ��������
ارزیابی انتقادی روایت میشل فوکو از انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 109-125

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ عبداله بیچرانلو