نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
رفتار شناسی دولت انگلستان در قبال انقلاب اسلامی ایران؛(1359-1357)

دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 125-143

محمدحسن خانی؛ حجت الله نوری ساری