نویسنده = ���������� ���������� ��������
تحلیل مفهوم کرامت انسانی در اندیشه سیاسی شیعه:مطالعه مــوردی اندیشه ی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 27-49

منصور میراحمدی چناروئیه؛ محمد کمالی گوکی