نویسنده = �������� �������� ��������
منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 23-46

اصغر افتخاری؛ محمد جانی پور