نویسنده = ���������������� ��������
نظریه دولت مطلوب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 6، شماره 19، مرداد 1395، صفحه 121-141

10.22084/rjir.2016.1584

رشید رکابیان؛ نجف لک زایی