نویسنده = ���������� �������� ��������
انقلاب اسلامی و پیدایش ژئوپلیتیک جدید ایران

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 1-23

محمدرضا حافظ‏ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ چمران بویه