نویسنده = ������������ ��������
مطالعه ماهوی مشارکت سیاسی مردم در آراء فقهای مشروطه و انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1393، صفحه 105-130

عبدالله عطایی؛ سجاد علی محمدی؛ عارف بشیری