مراحل مواجهه با جریان نفاق در انقلاب اسلامی براساس مواضع سیاسی امام خمینی(ره)؛ (مطالعه موردی سازمان مجاهدین خلق از سال 1350 تا 1360)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق

2 عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام// رییس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

10.22084/rjir.2020.21404.3042

چکیده

جریان نفاق همواره یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جامعه اسلامی از صدر اسلام تا دوران انقلاب اسلامی بوده است که با امتزاج حق و باطل، پنهان‌کاری و ظاهری فریبنده سعی در ضربه زدن به جامعه از درون را دارد. سازمان مجاهدین خلق یکی از مهم‌ترین جریان‌های نفاق در جمهوری اسلامی است که در سا‌ل‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با ظاهر خلق دوستی توانسته بود از بدنه اجتماعی مناسبی برخوردار شود و با تکیه‌بر آن در پی قبضه قدرت در کشور بود. مواجهه امام خمینی به‌تدریج موجب آَشکار شدن چهره واقعی سازمان و ریزش بدنه اجتماعی آن شد و زمینه برای طرد این سازمان از سوی مردم فراهم آمد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که «مراحل مواجهه امام خمینی با سازمان مجاهدین خلق از دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان قیام مسلحانه آن‌ها علیه جمهوری اسلامی چه بوده است»؟ پاسخ این پرسش می‌تواند الگویی برای مقابله با جریان‌های معاند در دوران حکومت اسلامی بوده و از سوی دیگر در مقابل کسانی که مدعی رویکرد کاملاً حذفی جمهوری اسلامی در قبال مخالفان هستند، جوابی مستند و مستدل باشد. جهت پاسخ به این سؤال، برای گردآوری داده‌ها از روش «کتابخانه‌ای» و برای تحلیل از روش «تحلیل مضمون» استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که مواجهه حضرت امام با جریان نفاق شامل چهار مرحله «عدم تأیید و انزجار قلبی»، « مواجهه نرم و اکتفا به تذکر » به جریان نفاق، « گذار از مواجهه نرم به مواجهه سخت» و «مواجهه سخت» با این جریان است.

کلیدواژه‌ها