تبیین نظریه «نظام انقلابی» مبتنی بر فطرت در اندیشه امام‌خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه فلسفه و کلام دانشکده شهید محلاتی قم ایران

10.22084/rjir.2021.23888.3298

چکیده

«نظام‌ انقلابی» از آموزه‌های اصیل وحیانی و فطری بشر برای سعادت تمامی انسان ‌ها برگرفته‌ شده و در مکتب‌ اسلام تبلور یافته و رابطه انسان، جهان و خدا را به‌ طور وثیقی به‌ هم پیوند زده و نظریه‌ای بی ‌بدیل و منسجم در مقابل دیگر نظریه نظام‌ های برساخته ‌است. این نظریه که با پدیده « انقلاب اسلامی ایران » عجین شده بود، در سیر تکاملی‌ اش از سوی مقام ‌معظم ‌رهبری مطرح گردید . پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که آیا نظریه نظام انقلابی بر اساس اندیشه امام خمینی(ره) که بنیانگذار این پدیده است، مبتنی بر یک امر برساخته بشری بوده یا منبعث از فطرت است ؟ در صورت درستی هر یک، نظام انقلابی از چه آموزه هایی برخوردار است ؟ نگارنده در آثار امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون پیش رفته و معنای «نظام انقلابی» در زمینه معنایی اندیشه ایشان را یافته و در سه قالب هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی به نظم درآورده است. نتایج تحقیق نشان داد که، نظریه « نظام ‌انقلابی » منبعث از «فطرت اجتماعی الهی» و بر «جهان ‌بینی الهی» استوار یافته ونظر یه ای پیشینی، هنجاری و تجویزی است و آموزه ‌های بنیادینش مانند عدل توحیدی، حفظ وحدت کلمه و استکبار ستیزی و استسلام برای جوامع و انسان ‌ها ضرورت‌ بخش هستند.

کلیدواژه‌ها