تحلیل کنش‌های گفتاری خطبه‌ نماز جمعه مقام معظم رهبری پس از شهادت سردار سلیمانی(27/10/1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

10.22084/rjir.2021.25126.3398

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا کنش‌های گفتاری خطبه‌ نماز جمعه مقام معظم رهبری را، مورد مطالعه قرار دهد و به این پرسش‌ها پاسخ دهد که بر مبنای الگوی کنش‌ گفتار جان سرل، رهبر معظم انقلاب در این خطبه نماز جمعه از چه گونه‌های کنش گفتاری استفاده کردند؟ و از تحلیل فراوانی و بسامد این کنش‌ها چه نتایجی حاصل می‌شود؟

روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش کمی و کیفی بررسی و تحلیل شده است.

یافته‌ها: در بین کنش‌های گفتاری خطبه‌ نماز جمعه رهبر انقلاب اسلامی، کنش اظهاری با بیشترین فراوانی 66.89 درصد و پس از آن کنش‌گفتاری ترغیبی با 17.48 درصد و در رتبه سوم کنش تعهدی با 8.15 درصد و کنش‌گفتاری عاطفی با 6.52 درصد و در نهایت کنش اعلامی با 0.93 درصد، کمترین فراوانی را در بین کنش‌های گفتاری آیت‌الله خامنه‌ای به خود اختصاص دادند.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به فراوانی کنش اظهاری در بین کنش‌های گفتاری رهبر انقلاب اسلامی باید گفت که ایشان درصد بودند که در طی حوادث مهم پیش آمده که عبارتند از: ترور حاج قاسم سلیمانی و زدن پایگاه عین السد و سقوط هواپیما، بیشتر به تشریح اوضاع و روشنگری و آگاه کردن مردم بپردازند.

کلیدواژه‌ها