واکاوی گفتمان هویت ملی در منظومه فکری رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده

10.22084/rjir.2022.25244.3410

چکیده

ایران از جمله کشورهایی با قومیت ها و فرهنگ های متعدد و متفاوت می باشد که هویت های متنوعی را در درون خود جای داده است. با وجود تنوعات هویتی و فرهنگی اما جامعه ایران طی سال های طولانی و علیرغم مشکلات و بحران های فراوان همچنان وحدت و انسجام خود را حفظ کرده است.

هدف این مقاله بررسی هویت ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری می باشد. از آنجا که امنیت ملی رابطه تنگاتنگی با هویت ملی دارد، بررسی این موضوع هم در ساحت نظر و هم در مقام عمل می تواند مفید فایده باشد.

در مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان عناصر هویت ملی ایرانی از دید ایشان در ارتباط با دال برتر اسلام مورد واکاوی قرار گرفته است.

یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر ایشان اسلام یک دال برتر قدرتمند در فضای سیاسی-اجتماعی- فرهنگی کشور است.

نتیجه کلی پژوهش حاضر نشان می دهد که از دیدگاه ایشان، که نگاه مذهبی و فراملی به مسائل سیاسی-اجتماعی- فرهنگی، از جمله هویت ملی، دارند، اسلام دال برتر و انسجام بخش گفتمان هویت ملی ایرانی-اسلامی است که سایر دالها یا عناصر متنوع هویت ملی را در کنار هم مفصلبندی کرده و با ایجاد یک منظومه معنایی خاص می تواند باعث قوام و پایداری هویت ملی ایرانی-اسلامی بشود.

کلیدواژه‌ها